Hokksund ungdomsskole

Prosjektering av ungdomskole med kulturbygg og flerbrukshall. Oppdraget har bestått i skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjektering. Bygget er nå under oppføring med tett oppfølging i byggeperioden. Anlegget er prosjektert ved hjelp av BIM ( Building installation management). Bygget er planlagt som «passivhus» med støtte fra Enova. Ut fra dette er det meget ambisiøse krav til styring av de elektriske anleggene. Det vil bli etablert et buss- basert system for styring og overvåking av elkraftanleggene. Styresystemet er lagt opp slik at det ivaretar krav til å enkelt kunne endre/ tilpasse anlegget til endrede driftsbetingelser og brukssituasjoner. Systemet gir mulighet for overordnet overvåking av energiforbruk slik at optimalisering av effekt/ energibudsjett enkelt kan gjøres i driftsfasen. Aktiviteter i bygget vil foregå på forskjellige tider av døgnet innenfor de ulike områder. Det er derfor lagt opp til en vesentlig behovsstyring av de tekniske anleggene, basert på tilstedeværelse og forhåndsprogrammerte tidssekvenser.

Prosjektets navn:  Nye Hokksund ungdomsskole
Oppdragsgiver:  Øvre Eiker kommune
Prosjektets størrelse og kostnadsramme:  7 000m2
Oppdragets kontraktsverdi:  1,4 mill
Type enteprise:  Hovedentreprise
Type bygg:  Skole
Oppgave/rolle:  
RIE
Byggestart – ferdigstillese:  2009-2012
Prosjektfaser:  Skisseprosjekt, forprosjekt, revidert forprosjekt, detaljprosjekt og oppfølgning i byggeperioden