T2-Prosjektet, Gardermoen Flyplass

Planleggingsarbeidet startet allerede i 2007, og selve hovedutbyggingen startet våren 2011. Prosjektet stod ferdig våren 2017. Prosjektet bestod av utvidelse av ankomst- og avgangshallen og en ny pir. Nye arealer omfatter ca. 117 000m2, og i tillegg er det gjort store ombygninger i eksisterende bygningsmasse.

Prosjektet har omfattet to nye nettstasjoner med fem ulike strømprioriteter i hver, komplett nødlys og brannalarmanlegg, tilretteleggelse av IKT-rom med aspirasjonsanlegg og gasslukkeanlegg, samt generelle installasjoner slikt som lys og stikk, grensesnitt mot ventilasjon, rør og branntekniske systemer mm. Av spesielle installasjoner nevnes nytt bagasjeanlegg og sikkerhetskontroller.

Malnes og Endresen har i dette prosjektet bistått Ingeniør Per Rasmussen med prosjektering av overnevnte anlegg. Våres hovedoppgaver i prosjektet har vært entrepriseansvarlig/prosjekteringsleder for totalentreprisene på sterkstrøm, som omfattet utvidelse av ankomst- og avgangshall og ny pir nord. Entreprisene inkluderte også ombygningene i eksisterende bygningsmasse, samt utomhus. Parallelt har vi vært engasjert direkte av el. Entreprenør som deres grensesnittskoordinator. I tillegg har vi hatt personell som har bistått med generell prosjektering og teknisk tegning.  Malnes og Endresen har vært med gjennom alle prosjektfasene.

Prosjektets navn:  T2-prosjektet
Oppdragsgiver:  Avinor AS
Prosjektets størrelse og kostnadsramme:  Nytt terminalareal 117 000m2 + ca. 23 000m2 i ombygginger i eksisterende bygningsmasse. Kostnadsramme 14,05 milliarder
Oppdragets kontraktsverdi:  Ca. 40 mill.
Type enteprise:  Totalentreprise
Type bygg:  Samferdsel, flyplass
Oppgave/rolle:  
Entrepriseansvarlig/prosjekteringsleder og grensesnittskoordinator
Byggestart – ferdigstillese:  2011-2017
Prosjektfaser:  Detaljprosjektering og oppfølgning i byggeperioden